Choroby a škodcovia trávnikov

Pleseň snežná

Príznaky: prejavuje sa najmä v jarnom období po roztopení snehu, ale prvé príznaky je možné pozorovať už aj v zime, či najeseň. Rastliny na rôzne veľkých plochách odumierajú, pričom takto postihnuté miesto pripomína pavučinu s tmavším okrajom.

Rizikové faktory: Výskyt tejto plesne nie je úplne viazaný na výskyt snehu čimrazu, môžu za to tiež rosa, neodprataná organická hmota, nedostatok draslíkana jeseň, nadbytok dusíka, neprevzdušnená pôda alebo tienisté plochy.

Vývoj a šírenie: Pôvodca choroby vo forme mycélia a konídií prečkáva naodumretých zvyškoch. Za optimálnych podmienok pre rozvoj choroby (0-10° C) konídie infikujú listy a dochádza k šíreniu choroby. Prekážkou šírenia jenástup vyšších teplôt, kedy jej pôvodca uschne. Choroba sa môže prenášať mechanicky, t.j. pohybom osôb a zvierat a technikou, ktorá sa používa pri ošetrení trávnika.

Ochrana: Pre zamedzenie vzniku, rozvoja a šírenia choroby je potrebné vhodne zvoliť umiestnenie trávnika, t.j. vyhýbať sa tienistým plochám a plochám, kde sa drží sneh. Trávnik treba prevzdušňovať,odstraňovať z neho odumretú organickú hmotu a rovnomerne ho hnojiť. Proti tejto chorobe je možné zakročiť pomocou fungicídovs účinnou látkou azoxystrobin, iprodione, fludioxonil, tebuconazole, pyraclostrobin, prochloraz, propiconazole, trifloxystrobin, fenarimol.

Červená nitkovitosť

Príznaky: Počiatočným príznakom sú svetlohnedé škvrny, ktoré neskôr dostávajú slamovitý vzhľad a farbu. Listy sa môžu nitkovito zúžiť. Môžu sa objaviť chumáče mycélia ružovej alebo bielej farby. 

Vývoj a šírenie: Pôvodca prežíva v trávnej hmote a organických zvyškoch. Prenáša sa tečúcou vodou, pohybom ľudí a zvierat alebo trávnikovou mechanizáciou. 

Ochrana: K nechemickým ochranným opatreniam patrí pravidelné zásobovanie živinami, optimalizácia zavlažovania, pravidelné kosenie a odstraňovanie plsti. Medzi chemickú ochranu sú zaradené prípravky obsahujúce účinné látky chlorothalonyl, thiophanate-methyl, prochloraz, propiconazole, iprodione , azoxystrobin, triadimefon, myclobutanil.

Čarovné kruhy

Príznaky: Objavujú sa v podobe pravidelných kruhov, ktoré sú tvorené plodnicami húb alebo odumretými hubami. Rozlišujeme celkom štyri typy príznakov:
- tmavozelené kružnice,
- tmavozelená kružnica, ktorá je tvorená z vonkajšej alebo vnútornej strany úzkou časťou odumretého alebo slabo sa vyvíjajúceho trávneho koberca,
- kružnica tvorená odumretou trávnou hmotou s hydrofóbnou vrstvou pôdy,
- kružnica tvorená plodnicami húb, bez viditeľného efektu na trávnik.
Príčinou výskytu čarovných kruhov je najmä nadbytok organickej hmoty v pôde a nadbytok pôdnej vlahy.

Ochrana: Ochrana spočíva vo vyrovnanom hnojení, zavlažovaní, prevzdušňovaní a odstraňovaní plsti. Môžeme tiež zakročiť odstránením napadnutých častí (cca 50 cm zvnútra i zvonku kruhu a 25-75 cm do hĺbky), nahradiť ich v podobe nového substrátu a následného dosiatia. Hydratácia s vlhčiacim činidlom a hnojenie môžu potlačiť chorobu. Huby sa môžu aj navzájom eliminovať, ak nastane spojenie dvoch čarovných kruhov húb.

Listová škvrnitosť

Príznaky:  Na listoch saobjavujú  tmavé škvrny, ktoré sa postupnerozširujú a listy uschýnajú. Pri silnom výskyte nadobudne celý porasthnedé zafarbenie. 

Vývoja šírenie: Huby prebývajúv napadnutých rastlinách a odumretých listoch. Šíria sa vodou,vzduchom, mechanicky a semenami.  

Ochrana: Nechemická ochrana spočíva v rovnomernom zásobovaní živinami, odstraňovaním plsti a optimalizáciou zavlažovania. Z chemických prípravkov je to anilazin, carbendazim + prochloraz, chlorothalonil, iprodione, mancozeb,prochloraz, tridimefon, vinclozolin, azoxystrobin, captan, fludioxonil,myslobutanil, propiconazole, thiophanate-methyl, trifloxystrobin a ďalšie.

Škodcovia trávnych porastov

Larvy tipulovitých

Tieto sú aktívne najmä v pôde, ale za vlhkých podmienokv vyliezajú na povrch a požierajú listy. Najväčšie škody spôsobujú v trávnych porastoch a obilninách a ich aktivita mizne v máji až júni. Sú citlivé na sucho a slnko.

Ochrana: Pri slabom napadnutí sú rastliny schopné samoregenerácie.Pri silnejšom napadnutí je potrebné nasadiť insekticídy s účinnou látkouchlorpyrifos príp. diazinon. Zakročiť proti tomuto škodcovi je možné ajprostredníctvom biologických prípravkov, ktoré larvy hubia parazitovaním nanich (Stenernema spp). Postrek vykonávame najlepšie vtedy, keď sú mladé larvynajcitlivejšie – tj. na jeseň.

Larvy chrústa

Chrúst prebýva v teplých a suchých pôdacha poškodzuje trávnik požieraním koreňov.Larvy sú bielej farby a zahnuté do písmena C.Dospievajú do dvoch týždňov. Počas zimy sa stiahnu do zeme, kde ju prečkajú.Pri premnožení lariev sa trávnatý porast môže zdať pri chôdzi po trávnatomporaste špongiovitý.

Ochrana: Pri slabšom napadnutí majú rastliny schopnosť samoregenerácie. Silné napadnutie je potrebné riešiť insekticídmis účinnou látkou chlorpyrifos príp. diazinon. Pri silnom napadnutí treba  zasahovať proti larvám a nie proti dospelým jedincom. Tento zásah je účinné vykonávať na jeseň - v období, keď sú larvy najcitlivejšie. Napadnuté miesta je potrebné udržiavať vlhké, inak môže dôjsť k vysychaniu koreňového systému.